Vedtægter

FODBOLDAFDELINGEN I DRONNINGBORG BOLDKLUB

 

§1:
Afdelingens navn er Dronningborg Boldklub Fodbold. Med hjemsted i Randers Kommune. Fodboldafdelingen er medlem af DBU Jylland og derigennem DBU og er undergivet disses love og bestemmelser. Afdelingens spilletøj er gul trøje, blå shorts & blå strømper.
Emblemet er et skjold i farverne rødt og hvidt med initialerne DB.

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil deltage i afdelingens aktiviteter og overholde vedtægterne. Der kan optages både aktive og Støttemedlemmer/ non-aktive (tidligere betegnet som passive medlemmer) af begge køn. Kontingentåret er kalenderåret. De aktives kontingent betales halvårligt forud og Støttemedlemmer/ non-aktive (tidligere betegnet som passive medlemmer) helårligt forud.
Kontingentsatser fastsættes af den valgte bestyrelse.


§2:

Fodboldafdelingens formål:
- At virke for og lede udøvelsen af fodboldspil og samvær, at opbygge og skabe sammenhænge mellem fælleskab og venskab blandt medlemmerne i klubben, så alle herigennem føler glæde og selvværd.

- At arbejde målrettet på at få så mange hold som muligt til deltagelse i børne- ungdoms og seniorrækker og at skabe en sund konkurrence på den enkeltes egne, specielle vilkår, så tilbuddet om sjovt og spændende fællesskab og individuel udfoldelse fastholdes.

- At skabe forhold i klubben, som kan tiltrække og fastholde alle medlemmer, herunder specielt de unge, så disse sammen med klubbens øvrige medlemmer og uden hensyntagen til niveau kan være med til at påvirke, styrke og fastholde klub- og spilleglæden.

- At medvirke til, at man til stadighed råder over en velkvalificeret leder- og trænerstab, bl.a. ved en motivering til træner- og lederuddannelse på alle niveauer, at motivere vores nuværende og tidligere spillere til at blive en del af vores leder- og trænerstab, uden hvilke de nævnte formål ikke kan realiseres.

 

§3:
Fodboldafdelingens ledelse består af en bestyrelse, som vælges på en ekstraordinær generalforsamling hvert år i november. Bestyrelsen består af fem personer. Hvis ikke alle poster besættes på generalforsamlingen, fordeler den valgte bestyrelse de ledige poster mellem de valgte.
Bestyrelsen afholder minimum et møde pr. kvartal.
Regnskabsåret er 1/1 – 31/12

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand Vælges for to år i lige år
Næstformand/Sekretær (samme person) Vælges for to år i ulige år
Kampfordeler Vælges for to år i ulige år
Ungdomsformand Vælges for to år i lige år
Børneformand Vælges for to år i ulige år

 

Genvalg kan finde sted.

På den ekstraordinær generalforsamling i ulige år udpeges en økonomiansvarlig for en to-årig periode. Den økonomiansvarlige har ikke fast plads i bestyrelsen, men deltager i halvårlige møder med bestyrelsen samt fremsender kvartalsregnskaber pr. mail til den valgte formand.
Den på november-generalforsamlingen eventuelt afgående økonomisansvarlige har pligt til at fortsætte året ud for afslutning af årsregnskabet samt forelægge det på generalforsamlingen i februar til godkendelse efter revision af klubbens revisor. En ny økonomiansvarlig kan overtage arbejdet efter revisionen.
Klubbens revisor vælges hvert år udpegesaf bestyrelsen den ordinære generalforsamlingen i februar måned.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan - hvis tre af de valgte ønsker en udvidelse som hjælp til den daglige drift - vælge at udvide bestyrelsen med op til to ekstra medlemmer. De ekstra personer skal dog varetage en af følgende funktioner: senioransvarlig, økonomiansvarlig el. sponsoransvarlig. En enkelt person kan kun have én af de ekstra nævnte funktioner. En evt. udvidelse er for en et-årig periode, og ekstra valgte har ikke stemmeret ved en evt. uenighed blandt den generalforsamlingsvalgte bestyrelse. Afgørelser i bestyrelsen bestemmes ved simpelt flertal blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.


§4:
Det daglige forretningsmæssige arbejde varetages og tegnes af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse. Bestyrelsen kan give fuldmagt til den økonomiansvarlige samt andre, som måtte have behov for at kunne disponere over konti i pengeinstitutter.


§5:

 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest ved udgangen af februar med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlægning af regnskab
  4. Valg af revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt
 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst otte dages varsel ved annoncering i et eller flere af følgende medier: dagblade, ugeblade, radio el. foreningens hjemmeside.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. i den måned, generalforsamlingen finder sted.
 4. En lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller 30 % af klubbens aktive kontingentbetalende medlemmer skriftligt forlanger det, samt har fremsendt en motiveret dagsorden til bestyrelsen. Senest fire uger efter modtagelsen af et sådant krav skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med samme indkaldelsesprocedure som ved en ordinær generalforsamling.
 6. Aldersgrænsen for valg til klubbens bestyrelse er 18 år. Stemmeret til generalforsamlingerne har aktive medlemmer, der har betalt det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Støttemedlemmer/ non-aktive (tidligere betegnet som passive medlemmer) har ikke stemmeret, men kan overvære generalforsamlingerne med taleret, men uden stemmeret. Aldersgrænsen for stemmeret er 16 år. Unge under 16 år har stemmeret via en af deres forældre og kun en af deres forældre.  Der kan ikke stemmes via fuldmagt. Kontingent skal være betalt senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ellers kan et medlem ikke få adgang/tilmelde til generalforsamlingen.  Ved kontingentrestance har medlemmet/forældre ikke stemmeret på generalforsamlingerne.
 7. Alle valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt et medlem stiller forlangende herom. Ved personvalg anvendes altid simpel stemmeflerhed.
 8. Ved stemmelighed omkring fremsendte forslag er forslaget bortfaldet.
 9. Fraværende medlemmer kan kun vælges til tillidsposter, når der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende.
 10. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst to tredjedele af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
 11. Foreningen kan kun opløses, når 50% af medlemmerne er mødt op til den indkaldte generalforsamling, og heraf skal mindst 75% stemme for forslaget.
 12.  Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer for at kunne deltage i generalforsamlingen skriftligt skal have anmeldt sin deltagelse hos klubbens formand indtil seks dage før generalforsamlingen. En sådan beslutning skal fremgå af indkaldelsen.

 

§6
Udmeldelse skal ske til klubbens medlemsadministrator pr. mail inden den 30 i sidste måned af en kontingentperiode.
Intet medlem må stå i restance mere end 30 dage udover forfaldstid. I modsat fald kan bestyrelsen udelukke vedkommende, som derefter påny kan blive medlem, når gælden er betalt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, når den finder anledning hertil, fritage et medlem for kontingent for en kortere eller længere periode.§7
Alle former for sponsoraftaler skal forhandles af en repræsentant fra sponsorudvalget, som er ansvarlig overfor bestyrelsen.

 

§8
Den sportslige ledelse af ungdomsrækkerne varetages af den valgte ungdomsformand & børneformand i samarbejde med en for hver gruppe udpeget gruppeleder. Gruppelederne skal godkendes af bestyrelsen
Børneformanden har det overordnede ansvar for klubbens sportslige ledelse af børneafdelingen piger/drenge fra U5 til U13.
Ungdomsformanden har det overordnede ansvar for klubbens sportslige ledelse af ungdomsafdelingen piger/drenge fra U13 til U19.
Seniorudvalget har det overordnede ansvar for den sportslige ledelse af herrer seniorrækkerne. Seniorudvalget udpeges af bestyrelsen i ulige år for en to-årig periode og skal bestå af tre-syv personer (et bestyrelsesmedlem har fast plads i udvalget).
Seniorudvalget har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalget. Bestyrelsen skal godkende udvalgets beslutninger.
Alle trænere og ledere i klubben skal godkendes af bestyrelsen.

 

§9
Såfremt afdelingen nogensinde måtte blive ophævet, skal afdelingens formue tilfalde Dronningborg Boldklubs hovedforening eller - hvis en sådan findes - en anden afdeling under Dronningborg Boldklub hovedforening. Ellers overdrages alle midler og materialer til SIKR.

 

§10
Det er alle bestyrelsesmedlemmers, lederes og spilleres pligt at efterleve klubbens love samt påvirke og præge hinanden til god tone og opførsel på og uden for banen og hvor de i øvrigt repræsenterer klubben.

Hvis et medlem overtræder en af disse regler - eller udviser medlemmet en opførsel, der gør den pågældende uværdig til fortsat at stå som medlem af afdelingen, kan den pågældende idømmes karantæne af bestyrelsen i kortere eller længere tid, en sådan beslutning afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen.

Eller medlemmet indstilles til generalforsamlingen, at den pågældende ekskluderes af afdelingen. I tiden indtil generalforsamlingen, hvor det pågældende medlem har ret til at møde frem med taleret, er medlemmet afskåret fra at udøve sine medlemsrettigheder.

Godkendt på generalforsamlingen 20/2 – 2017